GPK s.r.o.


Go to content

Služby


Geodetické práce v investičnej výstavbe:

 • projektovanie a budovanie vytyčovacích sietí
 • podrobné vytyčovanie stavebných objektov
 • určovanie bodov technológiou GPS
 • zameranie profilov a výpočet kubatúr
 • účelové mapy podľa požiadaviek
 • polohopisné a výškopisné plány
 • informačný zákres inžinierskych sietí
Š
peciálne geodetické práce:

 • monitoring stavebných objektov
 • kontrolné merania geometrických parametrov stavebných konštrukcií
 • zameranie a vyhotovenie skutočného stavu budov 3D
 • vizualizácia objektov
 • zameriavanie podzemných priestorov a vyhotovenie banskomeračskej dokumentácie


Kataster nehnuteĽností:

 • vyhotovenie geometrických plánov podľa požiadaviek
 • vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov
 • spetné identifikácie parciel
 • zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie právnych úkonov spojených so zápisom práv do katastra nehnuteľností

Back to content | Back to main menu